Husförsamlingar

En husförsamling är en öppen gemenskap av människor med Jesus i centrum. Man träffas regelbundet, i ett hem, eller på en annan naturlig plats, för måltid, gemenskap, bön, undervisning och lovsång, och har en tydlig vision om att göra fler människor till lärjungar och starta fler husförsamlingar. Storleken på en husförsamling kan variera från 3 till 20 personer. Begränsningen är ofta storleken på det hem som man samlas i, och att inte gruppen får bli större än att alla kan vara delaktiga. En husförsamling har alltid en eller helst två ledare som bär huvudansvaret för omsorg och undervisning. Husförsamlingen samlas minst en gång i veckan. I husförsamlingarna firas Herrens måltid som en gemenskapsmåltid där alla har möjlighet att äta sig mätta.

Husförsamlingarnas relation till varandra är i formen av ett nätverk. Det innebär för oss att varje husförsamling är en egen församlingsgemenskap och att nätverket inte ska kontrollera utan hjälpa. Alla husförsamlingar är självständiga men beroende av varandra.

De olika husförsamlingarna står tillsammans genom personliga relationer och förenas i gemensamma värderingar, visioner och uppdrag, som beskrivet i grunddokumentet. Ledarna träffas regelbundet för bön, uppmuntran, undervisning och samtal om gemensamma målsättningar.

Genom att vara med i nätverkets gemensamma samlingar och satsningar breddas de enskilda husförsamlingarnas perspektiv. Tillsammans uttrycker husförsamlingarna en enhet i mångfalden. Även om husförsamlingarna står i nära relation till varandra vill vi identifiera oss med allt Guds folk för att Guds församling på varje ort ska få gestalta den enhet som Gud har tänkt.

Nätverkets uppgift är också att underlätta och stödja missionsarbetet att sprida evangeliet och plantera fler församlingar.

Läs gärna mer på katalysator.net om enkla församlingar och nätverk av enkla församlingar.